Reciclatge creatiu de deixalles tecnològiques

Instruments

///FOTO///PANELL///VIDEO (clica imatge)

Nom: La Maquina del Amor

Descripció: Theremin de contacte que genera el so quan dos persones es toquen entre elles, actuant com a resistència calorífica d’un circuit oscil·lador.  

L’anomenem Màquina de l’Amor, doncs serveix per a que persones que no es coneixen es comencin a tocar entre elles. O bé Theremin de contacte, tot i que és una contradicció, doncs el Theremin és un instrument que es toca sense tocar-lo. 

Es tracta d’un oscil·lador sense resistència, l’electricitat circula per el cos de cada una de les persones, i depenent de la superfície de pell que tinguin en contacte, de la força amb la que es toquin, i del grau  d’humitat de la pell circula més electricitat o menys. Més electricitat significa un to més agut i menys electricitat significa un to més greu.

Materials: Radiocasset, dues antenes d’una antiga fàbrica, cablejat de contacte

Acústica: Ampli del mateix “lloro” que es veu a la foto

Estructura: post de planxar, dues potes de tamborets

Electrònica:

Firmware:

Software:

///FOTO///PANELL///VIDEO

Nom: Perculator+Timbres

Descripció: Aquest  instrument es un conjunt de percussió construït a base de solenoides, que son els pistons electromagnètics que es poden trobar en disqueteres, màquines registradores, dispositius de tancament, algunes torradores automàtiques etc
Hem agafat 6 seccions de tub metàl·lic de desaigua, cada tub té una llargada d’uns 12 cm, i 8cm de diàmetre i està aguantat en diagonal sobre una anella d’un altre tub de diàmetre superior. Dins de cada tub i hem sostingut els electroimants que percudeixen sobre unes planxes metàl·liques soldades a la boca de cada tub. Aquestes planxes son de mides diferents i estan soldades amb diferents inclinacions i per tant produeixen cada una un to distint.

La circuiteria que controla l’instrument està programada amb la composició de seqüències que venen a ser com petites peces musicals.

Aquest instrument l’acompanyem usualment d’un conjunt de timbres procedents d’una antiga fàbrica de suro, controlats i accionats mitjançant un aparell que anomenem “PoP” el qual ens permet escriure partitures en midi que aquest mitjançant relés traduirà a impulsos elèctrics de 220v

Materials:  Tubs de ferro de desaigües, caixa de puros, superfícies metàl·liques, timbres

Acústica: percussió directa

Estructura: Panell de publicitat, tapa circular

Electrònica: Arduino + PoP

Firmware:

Software:

///FOTO///PANELL///VIDEO

Nom: Guitarrbot

Descripció: Guitarra robotitzada construïda a partir de tres motorets extrets de màquines depiladores, collats en un antic calaix procedent d’una fàbrica de fils, construïda amb una fusta ben densa que constitueix una bona caixa de ressonància.

Aquests motorets porten enganxats unes brides, que percudeixen al donar voltes sobre tres cordes de guitarra. Una de ben gruixuda buscant una sonoritat greu, una altra de fina per a una sonoritat més aguda i una tercera intermèdia. Aquestes cordes per un cantó estan fixes, i per l’altre collades amb una baga cada una que ens permeten tensar-les en busca de l’afinació.

Per a fer-la sonar la connectem a un aparell que anomenem “PoP” el qual ens permet escriure partitures en midi que aquest mitjançant relés traduirà a impulsos elèctrics de 220v

Materials:  Caixó de fusta, cordes de guitarra, motors de 12v

Acústica: percussió directa

Estructura: caixó de fusta amb rodetes

Electrònica:  PoP

Firmware:

Software:

 ///FOTO///PANELL///VIDEO (clica imatge)

Nom: Tubòfon

Descripció: El Tubòfon és un instrument melòdic de percussió construït a partir de tubs d’evacuació d’orins d’una granja de porcs.

Els tubs, afinats en diferents notes de forma precisa, i penjats d’una gran estructura de ferro, són percudits per la seva part posterior gràcies a un sistema de solenoides i palanques controlades, al seu torn, per una placa d’Arduino i una electrònica específica a base de transistors.

Aquesta electrònica permet a l’instrument treballar amb tensions més elevades de les que Arduino podria suportar sense cremar-se i que són necessàries a l’hora d’activar els solenoides.

El treball mecànic que s’ha realitzat en els percutors (sistema de palanques i caps percutors) i  les proves amb diferent tipus de metall pels tubs, ha anat optimitzant enormement la qualitat del so del Tubòfon des de les seves primeres versions fins avui.

Degut a les seves considerables dimensions, ha calgut dissenyar el Tubòfon de manera que pogués ser desmuntat amb facilitat per al seu emmagatzematge i transport.

Materials: Tubs de desaigua, planxes de ferro perforat, suports de ferro massís, solenoides, boles de plom, cinta vulcanitzable

Acústica: percussió directe

Estructura: barres de ferro

Electrònica: Arduino, cablejat de 12v

Firmware:

Software:

 ///FOTO///PANELL///VIDEO (clica imatge)

Nom: Hidròfon

Descripció: L’Hidròfon és un instrument que crea patrons rítmics a partir de l’amplificació del so de  gotes i rajolins d’aigua. N’hem construït diferents versions, cada una amb una aparença física diferent a les altres. El mecanisme de funcionament però, és pràcticament sempre el mateix: una placa d’Arduino obre i tanca una electrovàlvula en uns intervals predeterminats que, al seu torn, deixa caure una gota o un rajolí d’aigua des d’un dipòsit, situat a la seva part superior, dins una pica de lavabo o una garrafa de vidre amb aigua, on s’ha col•locat un petit micròfon electret  impermeabilitzat amb un globus i cinta adhesiva (es van fer proves amb altres components però cap va aconseguir tan bons resultats).

El so passa per un procés de filtratge i equalització gràcies a un programa de so instal•lat en un ordinador portàtil recuperat, i s’acaba escoltant a través d’un equip de so també provinent de la deixalleria. La placa d’Arduino responsable del degoteig rítmic també és qui controla la quantitat d’aigua que s’ha anat utilitzant al llarg del procés, activant, quan això és necessari, una bomba que remunta l’aigua vessada en el receptacle de nou cap al dipòsit superior. 

Materials:  dues garrafes de vidre, electrovàlvula, bomba d’aigua, tubs de goma

Acústica: 4 altaveus

Estructura: barra de ferro de 2 cm, caixó de fusta amb rodetes, gàbia de subjecció de filferro

Electrònica: Arduino, pc

Firmware:

Software:

 ///FOTO///PANELL///VIDEO (clica imatge)

Nom: Hav1Bit

Descripció: El Hav1bit és el primer sintetitzador que hem creat, i té la peculiaritat de ser un instrument audiovisual, es a dir, l’aparell té una sortida mini jack, per treure l’àudio i també una Vga, per visualitzar les imatges des de qualsevol dispositiu que accepti resolucions de 640×480 px.

Es tracta d’un sintetitzador basat en Arduino que funciona a 1 bit, amb 3 oscil·ladors d’ona quadrada que es modulen entre si, en una espècie d’aproximació a la síntesi FM, però audiovisual. Cada oscil·lador modula un dels canals RGB, permetent fer mescles  additives de color. Els patrons gràfics venen determinats pels mateixos impulsos elèctrics que generen el só, creant una sincronia audiovisual total entre só i imatge.

A nivell físic, Hav1bit està integrat en un caixetí elèctric de la llum reciclat, i consta de 6 potenciòmetres i 6 botons que ens permeten dotar-lo de diferents funcionalitats.

-Mode simple, on cada potenciòmetre permet un control gruix (ms) i fi (microsegons) de la freqüència dels oscil·ladors.

-Mode rampes, on podem modificar ones de serra definint el seu estat inicial, estat final, i temps de la rampa.

-Mode random, on la freqüència és aleatòria, dins un rang definible i en un temps determinat.

-Mode rampes i random, una mescla de les anteriors funcionalitats.

Actualment, el sintetitzador pot funcionar en mode automàtic, controlat des d’un ordenador extern o bé manipulant els seus controls a temps real. Tenim en ment implementar un sistema de gravació de pressets.

Materials:  caixa de construcció elèctrica, botoneres

Acústica:

Estructura:

Electrònica:

Firmware:

Software:

 ///FOTO///PANELL///VIDEO

Nom: RadioTheremins

Descripció:  El theremin funciona a partir de l’anomenat efecte heterodine, un procés que es basa en l’amplificació del senyal audible generada per la resta de dos senyals de radiofreqüència.

Una manera senzilla de construir un theremin casolà és aprofitar el senyal de l’oscil·lador local d’una ràdio AM, sumar-la al senyal d’un oscil·lador de cristall i recollir el senyal resultant amb un altre receptor d’AM.

Quan les dues primeres senyals siguin exactament iguals o massa diferents, el senyal resultant serà zero i no s’escoltarà cap so. A mesura que es vagin aproximant l’una a l’altra però, el senyal rebut al segon aparell s’anirà fent audible.

Per a poder variar la nota només haurem de connectar una antena al condensador variable de l’oscil·lador local de la primera ràdio, i acostar-hi i separar-ne la mà: el senyal es veurà modulada produint els característics glissandos del theremin.

Materials:  Dues radios, antena

Acústica: Amplificació intrínseca dels aparells

Estructura:

Electrònica:

Firmware:

Software:

 ///FOTO///PANELL///VIDEO (clica imatge)

Nom: NoSignal

Descripció: Instrument audiovisual construït a partir de nou monitors d’ordinador vells. Mitjançant el prototipatge electrònic, hem aconseguit convertir aquests monitors en un llenç per a composicions visuals abstractes basades en línies i colors que funcionen sense necessitat de cap ordinador. Nou altaveus connectats a aquests monitors converteixen els gràfics en so, resultant en un instrument audiovisual experimental molt interessant.

La instal·lació NoSignal consisteix en una matriu de 3×3 o 5×5 monitors VGA reciclats i 9 petits beepers extrets d’ordinadors de sobretaula en desús. Gràcies a una electrònica dissenyada específicament l’instal·lació funciona com un instrument audiovisual.

Els monitors VGA mostren una sèrie de patrons gràfics basats en línies i color. Aquests gràfics són generats elèctricament, sense l’ús de cap font visual (dvd, computadora, etc). Cada pantalla rep distintes seqüències de voltatge, una a cadascun dels canals de color (RGB: Red, Green, Blue), i aquests mateixos patrons elèctrics es converteixen en so a l’intervenir sobre els petits altaveus.

monitors vga, cablejat vga, estanteria, arduino, tapers de plastic, font d’alimentacio pc

Acústica: altaveus beeper o conexió minijack

Estructura: estanteria metàlica

Electrònica: 2 arduino mega (senyal rgb+audio) + 2 arduino duemilanove (senyal hsync vsync). 25 conectors vga, resistències i conectors audio.

Firmware:

Software:

///FOTO///PANELL///VIDEO (clica imatge)

Nom: Rajoles Interactives

Descripció: Joc interactiu fet a partir d’antics monitors VGA de tubs, ferralla de la recuperadora de metall i fustes i plàstics de les escotilles dels vaixells, amb l’electrònica feta a mida.

Es tracta d’un set de 13 panells de ferro i metacrilat, amb una electrònica integrada consistent en transductors piezoelectrics i leds RGB. El joc és una recreació del popular Simon.

Materials:  perfil de ferro, metacrilat, fulls vegetals, tires de leds

Acústica:

Estructura:

Electrònica:

Firmware:

Software:

 ///FOTO///PANELL///VIDEO

Nom: Oscil.loscopis

Descripció: Pantalla de televisió que ens permet monitoritzar la ona de só aconseguint visualitzacions tipus lissajoux o d’oscil·loscopi clàssic.

Per a la construcció de l’oscil·loscopi, hem desconnectant un dels deflectors que direccionen amb el seu camp magnètic els rajos catòdics que impacten sobre la superfície fluorescent de la part interna de la pantalla. Amb això obtenim la línia horitzontal que creua la pantalla de la televisió.

Després hem l’hem tornat a connectar però usant com a font de sincronia un senyal d’àudio suficientment amplificada, el resultat es una fluctuació d’aquesta línia horitzontal de forma coordinada amb l’àudio que li estiguem injectant.

 Així doncs de forma senzilla es pot construir un aparell capaç de visualitzar de so.

Materials:  televisor antic

Acústica:

Estructura:

Electrònica:

Firmware:

Software:

 ///FOTO///PANELL///VIDEO (clica la imatge)

Nom: TV ON/OFF

Descripció: Quan encenem una televisió de tub, gairebé immediatament els electrons dels rajos catòdics impacten damunt la superfície de fòsfor de la part interna de la pantalla i es forma una imatge. Si procedim però, a engegar i parar la televisió a suficient velocitat, la imatge no té temps de generar-se completament i en el seu lloc es formen una sèrie d’animacions abstractes molt interessants. Tot i que és possible aconseguir un efecte semblant encenent i apagant la televisió de manera manual, s’obtenen millors resultats recorrent a l’automatització a través d’Arduino.

Materials:  2 televisions antigues

Acústica: intrínseca dels aparells

Estructura:

Electrònica:  Arduino

Firmware:

Software:

 ///FOTO///PANELL///VIDEO

Nom: Pinzell Musical

Descripció: És un instrument basat en el mateix principi de funcionament de la Màquina de l’amor, però substituint un dels actors per un pinzell i l’altre per un clip de referència en contacte amb el paper on es pintarà la melodia. Partint de la idea de les resistències líquides que ja hem exposat anteriorment, i havent tenyit l’aigua amb tinta, en fer córrer el pinzell pel damunt de la superfície del paper no tan sols s’obtindran interessants glissandos i escombrats de notes, sinó que en quedarà constància gràfica.

Materials:  pinzell, aigua, paper, clip metàlic

Acústica:

Estructura:

Electrònica:

Firmware:

Software:

  ///FOTO///PANELL///VIDEO

Nom: Cameres de Fotografiar

Descripció: Aquest instrument torna a funcionar una altra vegada a partir del mateix principi, però aquest cop controlant els oscil·ladors per mitjà de fotoresistències col·locades dins les lents de mira de dues o més càmeres fotogràfiques i mesclant de forma grollera les senyals entre elles a través de díodes. Si encarem una llum suficientment potent a les càmeres, el so produït pels oscil·ladors serà tan agut que caurà fora del nostre rang audible. Caldrà només però, que ens col·loquem entre el focus i les càmeres i passem l’ombra de les nostres mans sobre la mira de les càmeres perquè el so caigui de manera sobtada a nivells audibles. Es tracta d’un instrument que permet ser interpretat a gras distàncies.

Materials:  càmeres de fotos, post de planxar, cèl·lules fotosensibles, focus potent

Acústica:

Estructura: post de planxar

Electrònica:

Firmware:

Software:

 ///FOTO///PANELL///VIDEO

Nom: VideoProjector

Descripció: A partir d’una antiga màquina de projecció de transparències i un monitor d’ordinador TFT desmuntat hem construït un videoprojector VGA amb cost 0.

 Materials:  Pantalla TFT, projector de transparències

Acústica: _

Estructura: _

Electrònica: Pc connectat a la pantalla TFT

Firmware:

Software:


///FOTO///PANELL///VIDEO

Nom: PoP

Descripció: El PoP es una caixa amb una entrada midi i 36 endolls on es pot connectar qualsevol aparell que treballi a 220v. Internament, el pop conté 36 relés d’estat sòlid i un microxip.

Quan es connecta un teclat MIDI al pop el microxip assigna cadascuna de les notes del teclat a l’encès/apagat dels relés.

En poques paraules, el pop ens permet tocar en directe o escriure partitures per a qualsevol tipus d’aparell elèctric que funcioni a 220v i que generi algun tipus de soroll o senyal interessant (minipimers, televisors, ràdios, làmpares…)

 Materials:  Caixa metàl·lica, endolls, cable, relés

Acústica: MIDI

Estructura:

Electrònica:

Firmware:

Software:

///FOTO///PANELL///VIDEO (clica imatge)

Nom: Mirall Rotaire

Descripció: 

Materials:

Acústica:

Estructura:

Electrònica:

Firmware:

Software:

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Canvia )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Canvia )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Canvia )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Canvia )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.