Perculator + Timbres

Aquest instrument es un conjunt de percussió construït a base de solenoides, que son els pistons electromagnètics que es poden trobar en disqueteres, màquines registradores, dispositius de tancament, algunes torradores automàtiques etcPerculator
Hem agafat 6 seccions de tub metàl·lic de desaigua, cada tub té una llargada d’uns 12 cm, i 8cm de diàmetre i està aguantat en diagonal sobre una anella d’un altre tub de diàmetre superior. Dins de cada tub i hem sostingut els electroimants que percudeixen sobre unes planxes metàl·liques soldades a la boca de cada tub. Aquestes planxes son de mides diferents i estan soldades amb diferents inclinacions i per tant produeixen cada una un to distint.

La circuiteria que controla l’instrument està programada amb la composició de seqüències que venen a ser com petites peces musicals.

Aquest instrument l’acompanyem usualment d’un conjunt de timbres procedents d’una antiga fàbrica de suro, controlats i accionats mitjançant un aparell que anomenem “PoP” el qual ens permet escriure partitures en midi que aquest mitjançant relés traduirà a impulsos elèctrics de 220v

Materials:  Tubs de ferro de desaigües, caixa de puros, superfícies metàl·liques, timbres

Acústica: percussió directa

Estructura: Panell de publicitat, tapa circular

Electrònica: Arduino + PoP

Firmware:

Software:

Els comentaris estan tancats.